εικόνα

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος cactus-jack.com της εταιρείας M & M Marketing Consulting GmbH. Με πελάτη περιλαμβάνονται άνδρες και γυναίκες καθώς και νομικά πρόσωπα ως πελάτες.

Προϊόντα

Τα προϊόντα της M & M Marketing Consulting GmbH είναι ατομικές παραγωγές, ώστε τα προϊόντα να παρουσιάζουν διαφορές στο σχέδιο, τη μορφή και το χρώμα. Ωστόσο, η λειτουργικότητα είναι εγγυημένη ανά πάσα στιγμή.

Παραγγελία και παράδοση

Με την αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στο cactus-jack.com, ο πελάτης κάνει μια δεσμευτική παραγγελία. Η παραγγελία επιβεβαιώνεται με αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Κατά κανόνα, υποδεικνύεται εάν το προϊόν είναι σε απόθεμα. Ωστόσο, λόγω μεγάλου όγκου παραγγελιών ή τεχνικών προβλημάτων, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση, ο αγοραστής θα ειδοποιηθεί μέσω e-mail. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται όταν η M & M Marketing Consulting GmbH ή τρίτο μέρος που έχει αναθέσει από αυτήν επιβεβαιώσει την αποστολή, το αργότερο με την παράδοση των αγορασθέντων αγαθών.
Οι παραδόσεις είναι δυνατές στις χώρες που ορίζονται στον ιστότοπο cactus-jack.com. Η παράδοση γίνεται με τοπική ταχυδρομική υπηρεσία, ιδιωτικό ταχυμεταφορέα ή με φορτηγό ή συνεργάτη logistics σε παλέτα σε BBQ's. Εάν η συσκευασία ή η παλέτα/BBQ είναι εμφανώς κατεστραμμένη, σας ζητείται να αρνηθείτε την αποδοχή. Εάν ανακαλύψετε οποιαδήποτε ζημιά μετά την παραλαβή, πρέπει να την αναφέρετε εντός 3 ημερών από την παραλαβή.

τιμές

Όλες οι τιμές εμφανίζονται σε CHF (ελβετικά φράγκα) ή σε ευρώ (ευρώ) και περιλαμβάνουν τον αντίστοιχο εκ του νόμου φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Σε περιπτώσεις εμφανών σφαλμάτων πληκτρολόγησης και τιμολόγησης, είμαστε εξουσιοδοτημένοι να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση.

Πληρωμή

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των επιλογών πληρωμής που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Διατηρούμε το δικαίωμα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μετά την παραλαβή της παραγγελίας με την επιλεγμένη επιλογή βάσει τιμολογίου, να απαιτήσουμε προκαταβολή μέσω του τιμολογίου που δημιουργήθηκε. Η περίοδος πληρωμής για αγορά προκαταβολής είναι 10 ημέρες. Η πληρωμή με δόσεις είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν προηγούμενης γραπτής συμφωνίας με την M & M Marketing Consulting GmbH. Η κυριότητα των πωληθέντων αγαθών παραμένει σε κάθε περίπτωση στην M & M Marketing Consulting GmbH μέχρι την πλήρη εξόφληση της τιμής αγοράς συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.
Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής του, θα είναι σε αδυναμία πληρωμής κατά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής που έχει οριστεί χωρίς περαιτέρω υπενθύμιση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, θα ακολουθήσει δωρεάν υπενθύμιση μέσω e-mail. Από την 1η υπενθύμιση και μετά, θα χρεώνονται χρεώσεις ύψους CHF/20 € ανά υπενθύμιση.
Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί παρά την υπενθύμιση, η M & M Marketing Consulting GmbH μπορεί να εκχωρήσει το οφειλόμενο ποσό τιμολογίου συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και των τελών υπενθύμισης για τους σκοπούς της είσπραξης. Ο πελάτης υποχρεούται να τακτοποιήσει το οφειλόμενο ποσό καθώς και να επιστρέψει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την καθυστέρηση πληρωμής.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η σύμβαση πώλησης υπόκειται βασικά στο ελβετικό δίκαιο. Η M & M Marketing Consulting GmbH εγγυάται ότι τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν έχουν ελαττώματα και είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας για περίοδο 2 ετών μετά την παράδοση ή την παραλαβή από τον πελάτη. Η περίοδος εγγύησης θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών εγγύησης και δεν θα παραταθεί. Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης του κατασκευαστή ή της M & M Marketing Consulting GmbH ή εάν γίνουν τροποποιήσεις στα αγαθά, αντικατασταθούν εξαρτήματα ή χρησιμοποιούνται αναλώσιμα που δεν συμμορφώνονται με τις αρχικές προδιαγραφές, οποιαδήποτε εγγύηση παύει να ισχύει. Η εγγύηση είναι επίσης άκυρη εάν το ελάττωμα οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση, αποθήκευση, συντήρηση και/ή χειρισμό των αγαθών. Η εγγύηση μπορεί, κατ' επιλογή της M & M Marketing Consulting GmbH, να παρέχεται από την M & M Marketing Consulting GmbH ή τους αντιπροσώπους ή αντιπροσώπους της, από:
– δωρεάν επισκευή (διόρθωση)
– μερική ή/και πλήρη αντικατάσταση των αγαθών από πανομοιότυπο ή ισοδύναμο προϊόν (ανταλλαγή)
– πιστωτικό σημείωμα στην τρέχουσα τιμή των εμπορευμάτων (μέγιστο στην τιμή πώλησης τη στιγμή της παραγγελίας)
– Μείωση (μείωση τιμής)
Ασήμαντες αποκλίσεις από τα εγγυημένα χαρακτηριστικά των προϊόντων δεν ενεργοποιούν δικαιώματα εγγύησης. Εξαιρείται η ευθύνη για κανονική φθορά, καθώς και αναλώσιμα και αξεσουάρ. Οι αξιώσεις εγγύησης έχουν δικαίωμα μόνο στον πελάτη και δεν μπορούν να εκχωρηθούν.
Εάν η εγγύηση υπόκειται στο δίκαιο της χώρας στην οποία ο πελάτης έχει τη συνήθη διαμονή του, η εγγύηση αποκλείεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ευθύνη

Η χρήση του προϊόντος είναι ευθύνη του πελάτη. Εξαιρούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες ζημίες ή για έμμεσες ζημιές καθώς και για αποζημίωση κύκλου εργασιών.

Προστασία δεδομένων

Η M & M Marketing Consulting GmbH δεσμεύεται για ολοκληρωμένη προστασία δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αποθηκευμένα είναι τα δεδομένα του πελάτη που είναι απαραίτητα για τη σωστή επεξεργασία της σύμβασης, ενδεχομένως τρίτων, για παράδειγμα, εάν ο πελάτης και ο παραλήπτης είναι διαφορετικά πρόσωπα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες εταιρείες εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των παραγγελιών. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων πελατών μπορείτε να βρείτε στην ξεχωριστή πολιτική απορρήτου.

Τελικές προμήθειες

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, το υπόλοιπο της σύμβασης θα παραμείνει σε ισχύ. Αντί της άκυρης διάταξης εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Τόπος δικαιοδοσίας είναι το Hinwil. Εφαρμόζεται το ελβετικό δίκαιο.
Σημείωση: Αυτά τα GTC γράφτηκαν στα γερμανικά και μεταφράστηκαν αυτόματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύει το γερμανικό κείμενο.

Hinwil, 27 Οκτωβρίου 2021

M & M Marketing Consulting GmbH
Chrüzacherstrasse 24
CH-8340 Hinwil
Switzerland
Επικοινωνία Τηλ. :+41 44 392 00 60 ή +41 79 706 33 33 ή μέσω e-mail info@cactus-jack.com

Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνεχίστε τις αγορές